GDPR

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Våra personuppgifter behandlas av dahl.se och vi är måna om att ta hand om våra kunder/leverantörer och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer, riktlinjer och byggnader. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

Begräsning av behörigheter

Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.

Kryptering

Kryptering av mer känslig information sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder.

Brandväggar och säkerhetslösningar

Dahl applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra Dahls IT-miljö ifrån intrång och yttre hot.

Policyer och riktlinjer

Inom Dahl finns tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personer inom Dahl ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt.

Seriösa leverantörsval

Inom Dahl använder vi oss bara av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot Dahl och i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation) via tydliga avtal.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:
• Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
• Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att Dahl behöver spara dina personuppgifter,
såsom exempelvis bokföringsskyldighet.
• Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som Dahl utför av
dina personuppgifter.
• Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Dahl i ett strukturerat format.
• Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
• Att få dina personuppgifter utlämnade på ett IT-medium för överföring till annan personuppgiftsansvarig